Algemene voorwaarden

 Algemene voorwaarden van Goalpromotions gevestigd te Deventer:

1.algemeen.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze overeenkomsten en aanbiedingen. Afwijkingen daarvan gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk door ons zijn bevestigd. 

2 . aanbod en aanvaarding.
2.1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Wij zijn bevoegd onze aanbiedingen nog binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding door opdrachtgever te herroepen. De overeenkomst komt tot stand door onze schriftelijke(ook email) orderbevestiging dan wel door het begin van feitelijke uitvoering door ons van de aan ons verstrekte opdracht.

  2.2 Door ons aan opdrachtgever verstekte documentatie, verwerking- en andere adviezen zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

  3 . Prijzen. 
De in de aanbieding genoemde prijzen gelden, tenzij anders vermeld, per stuk en zijn exclusief omzetbelasting en zijn gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de aanbieding geldende fabrieksprijzen, valutakoersen, invoerrechten en andere bij invoer verschuldigde heffingen, verzekeringstarieven, vrachten, belastingen, margeregelingen en verdere prijsbepalende factoren. Indien zich na het uitbrengen van de aanbieding een wijziging in een of meer van deze factoren voordoet hebben wij het recht, ook als de overeenkomst inmiddels tot stand is gekomen, de prijzen aan deze wijziging aan te passen voor het dan nog niet uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst. Indien wij van dit recht gebruik maken en ook daadwerkelijk effectueren heeft opdrachtgever het recht om binnen 5 dagen nadat wij opdrachtgever van de prijsverhoging in kennis hebben gesteld de\overeenkomst voor het gedeelte dat nog niet door ons is uitgevoerd te annuleren. Dit recht heeft opdrachtgever evenwel niet indien de prijswijziging een gevolg is van enige overheidsmaatregel.

  4 levertijden.
4.1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk  anders is overeengekomen zijn opgegeven levertijden nimmer als fatale termijnen te beschouwen. 

4.2. Een overeengekomen levertijd wordt verlengd met de periode waarin wij gerechtigd zijn ons op enig opschortingrecht of overmacht te beroepen. Indien de overmacht langer duurt dan 3 maanden is elk van partijen gerechtigd de overeenkomst voor het dan nog niet uitgevoerde gedeelte te annuleren zonder deswege tot enige schadevergoeding gehouden te zijn of aanspraak op enige schadevergoeding te hebben.

  4.3. Indien wij in verzuim zijn ten gevolge van een overschrijding van een overeengekomen of aangezegde levertijd heeft opdrachtgever uitsluitend het recht de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte te annuleren . De opdrachtgever heeft geen enkel recht op vergoeding van enige schade, directe of indirecte, als gevolg van de overschrijding van de levertijd c.q. de annulering van de overeenkomst.

  5 . eigendomsvoorbehoud.
5.1. Alle door ons aan de opdrachtgever geleverde goederen blijven ons eigendom zolang de opdrachtgever niet al onze vorderingen betreffende tegenprestatie voor door ons krachtens overeenkomst geleverde af te leveren goederen heeft voldaan. Het bepaalde in de vorige zin geldt tevens met betrekking tot onze vorderingen wegens het door de opdrachtgever tekort schieten in de nakoming van genoemde overeenkomsten.

 5.2. Onverminderd onze overige rechten zijn wij gerechtigd om, indien de opdrachtgever met de nakoming van zijn betalingsverplichting in gebreke is of ons goede grond geeft te vrezen dat hij in de nakoming van die verplichting zal tekort schieten, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te nemen. Bij terugneming van de goederen door ons zal de opdrachtgever worden gecrediteerd voor de door ons nog met die goederen te realiseren opbrengst, verminderd met de door ons in verband met de terugneming  of anderszins te maken kosten. De creditering zal echter nimmer meer bedragen dan de oorspronkelijke door ons gefactureerde waarde van de teruggenomen goederen.

  6 . garanties/reclames.
6.1. Wij staan in voor de deugdelijkheid van de geleverde goederen. Tevens staan wij ervoor in dat de geleverde goederen de eigenschappen bezitten die voor normaal gebruik hiervan nodig zijn. Wij garanderen echter geen andere eigenschappen dan zijn opgenomen in de productbeschrijvingen en specificaties van de goederen. Opdrachtgever kan geen aanspraken doen gelden bij verkeerd gebruik of onjuiste verwerking van de goederen.

 6.2. Met betrekking tot producten of onderdelen daarvan, die wij van derden betrekken, blijven onze garanties en de daarmee gepaard gaande aansprakelijkheid in elk geval beperkt tot die garanties en aansprakelijkheid die wij van de leveranciers van die goederen hebben bedongen en voorts ook slechts in de omvang als die leveranciers hun garanties en hun aansprakelijkheid jegens ons zijn nagekomen.

 6.3. Gebreken aan de geleverde goederen moeten door de opdrachtgever onmiddellijk en in elk geval uiterlijk binnen 7 werkdagen nadat zij zijn geconstateerd dan wel redelijkerwijs hadden kunnen worden geconstateerd schriftelijk ter kennis van ons worden gebracht.

  6.4. Iedere verplichting van ons uit hoofde van gebreke als bedoeld in dit artikel komt te vervallen zodra 3 maanden na de aflevering van de goederen zijn verstreken en binnen deze termijn geen kennisgeving als bedoeld in het vorige lid heeft plaatsgevonden.

  6.5. Na ontvangst van de kennisgeving zullen wij, indien het bezwaar van de opdrachtgever naar ons oordeel gegrond is, overgaan tot herstel, vervanging of vergoeding van het gebrek,zulks uitsluitend ter keuze van ons. In geen geval zal de waarde van onze prestatie als bedoeld in de vorige zin de prijs van het gebrekkige deel van de geleverde goederen te boven gaan. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan als gevolg van het gebrek, noch zijn wij gehouden tot enige prestatie dan genoemd in de eerste zin.

  6.6. Retourzendingen aan ons van door ons geleverde goederen zullen door ons slechts in ontvangst genomen hoeven te worden en de kosten van die retourzending zullen door ons slechts hoeven te worden gedragen indien een en ander geschiedt met onze uitdrukkelijke schriftelijke instemming. De retourzending geschiedt te allen tijde voor risico van opdrachtgever.

7 . aansprakelijkheid.
7.1. Buiten de levering van de goederen als in de overeenkomst met de opdrachtgever opgenomen en de verplichtingen als genoemd in artikel 7 zijn wij tot geen enkele prestatie jegens de opdrachtgever gehouden.

  8 . Rechtskeuze/bevoegde rechter. 
8.1. Op alle overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing, en de bepalingen van

internationale verdragen zijn uitdrukkelijk uitgesloten voor zover deze geen dwingend recht bevatten.
8.2. Alle geschillen, van welke aard ook, zullen bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter in
het arrondissement Zutphen. 

 9 . wettelijke toepassing.
Indien een of meer bepalingen uit onze overeenkomst met opdrachtgever en derhalve ook uit de onderhavige algemene voorwaarden niet of niet geheel rechtsgeldig zouden blijken te zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de eventuele ongeldige bepalingen geldt een passende regeling die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridische effectieve wijze zo dicht mogelijk benaderen.

  10 . inwerkingtreding.
Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van januari 2005.

  UITDRUKKELIJK UITGESLOTEN ZIJN VOORWAARDEN VAN DERDEN.

TEVENS ZIJN WIJ NIET VERANTWOORDELIJK VOOR CLAIMS VAN DERDEN.

 Overige voorwaarden Kerstpakkettenland:

Pakketten op voorraad:
De pakketten op voorraad die op de website van Kerstpakkettenland worden aangeboden zijn slechts beperkt te wijzigen. Dit in verband met de prijsstelling die wij in samenwerking met onze leveranciers hebben kunnen bewerkstelligen. Alle pakketten hebben concurrerende prijzen. De prijzen van de afgebeelde pakketten zijn inclusief verpakkings- en inpakkosten. Uiteraard kan het voorkomen dat een pakket niet meer op voorraad is of uitverkocht raakt.

Meeverpakken eigen artikelen:
Indien u zelf een pakket samenstelt is het mogelijk om eigen artikelen mee te verpakken. Vanaf 100 stuks bieden wij u deze service gratis aan. Informeert u over de mogelijkheden.

Servicekaart:
Indien u zelf een pakket samenstelt is het mogelijk om een servicekaart in het pakket mee te verpakken. De ontvanger van het pakket kan dan bij eventuele opmerkingen of klachten rechtstreeks contact met ons opnemen.

Annuleringen:
Annuleren is tot 10% van de order gratis als u voor 1 oktober 2015 heeft besteld en de annulering voor 31 oktober 2015 schriftelijk is bevestigd.

Overmacht:
Door stijging van grondstofprijzen of onstabiele valutakosten kunnen prijswijzigingen optreden. Daarom maken wij voor alle genoemde prijzen in onze showroom en website een voorbehoud. Mocht een artikel onverhoopt uitverkocht zijn of niet voldoen aan onze kwaliteitsnormen, dan zullen wij dat vervangen door een gelijkwaardig product in dezelfde of een hogere prijsklasse.

Leveringen:
De pakketten worden op 1 adres in Nederland afgeleverd. Hiervoor rekenen wij €37,50 voor vracht- en administratiekosten. Deze kosten zijn van toepassing op alle kerstpakketten, drankgeschenken en losse geschenken  m.u.v. cadeaubonnen. Deze worden naar u verzonden voor €6,95 per afleveradres. 

Besteldata:
De pakketten op voorraad zijn te bestellen t/m vrijdag 11 december 2015. Zelf samengestelde pakketten zijn te bestellen t/m 13 november 2015.

Breuk & manco:
Alleen bij aantekening op de vrachtbrief met vermelding van de naam en handtekening van de ontvanger en de chauffeur worden breuk en manco verwerkt. Mocht er een defect product in het pakket zitten, stuur dan een mail naar info@kerstpakkettenland.nl en wij gaan op zoek naar een passende oplossing.  

Betalingen:
Wat betreft de betalingen heeft u 2 opties:
Optie 1: u betaald het volledige bedrag (100%) via Ideal of PayPal binnen 5 werkdagen.
Optie 2: u betaald op rekening waarin de betaling wordt verdeeld in 3 termijnen. 
1e termijn: 10% binnen 5 werkdagen na de order. 
2e termijn: 40%, staat vermeld op de factuur en orderbevestiging. Deze datum is afhankelijk van uw orderdatum.
3e termijn: 50% dient te worden betaald 14 werkdagen voor de gewenste uitleverdatum.